PLATINUM
SILVER
GOLD
ברוכים הבאים לאתר החדש של IC Bullion
מוצרים בעגלה {{ '('+(total_qty > 0 ? total_qty : 0)+')' }}
סכום ביניים:

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון אתר האינטרנט איי.סי בוליון – תנאי שימוש כללי:

 1. אתר זה הוקם ע"י איי.סי בוליון (להלן:"החברה") והוא נועד, בין היתר, למכירת פריטים שונים המיוצרים ו/או המשווקים דרך האתר על ידי החברה (להלן:"הפריט/ים").
 2. האתר הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל באופן בלעדי בהתאם להוראותיה.
 3. החברה מאשרת לך גישה אל האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 4. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
 6. תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר אשר יעשו על ידך.
 7. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש. במקרה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 8. הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות דרך האתר.
 9. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 

 

רכישת פריטים:

 1. באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים המוצעים למכירה על ידי החברה. רכישת פריטים דרך האתר (להלן: ""רכישת פריטים") נועדה לצורך שימוש אישי בלבד, ובכלל זה הענקת מתנות. כל רכישת פריטים על ידך אשר תהיה בעלת מאפיינים מסחריים תהווה הפרה של תנאי השימוש.

 

 1. לחברה שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לדעתה נעשו בניגוד לתנאי השימוש בתקנון זה. החברה שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

 

 1. תצלומי הפריטים המופיעים באתר (להלן:"תצלומי הפריטים") נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שתצלומי הפריטים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל, עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים בין הפריטים שיסופקו בפועל לבין תצלומי הפריטים, אשר מקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר בזאת כי תצלומי הפריטים אינם מהווים מצג של החברה בטרם רכישת הפריטים.

 

 

 1. החברה אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא אשר יופיעו באתר לרבות טעויות במלל, ו/או טעויות בתיאור הפריט, ו/או טעויות במחירי הפריטים, וכיו"ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור לעיל, ומבלי שלמבצע ההזמנה ו/או לך תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל.

 

 1. הפריטים יסופקו על ידי החברה בכפוף לביצוע ההזמנה על פי האמור בסעיפים 16-20 להלן , ובלבד שהם מצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה.

 

 

 1. במקרה שפריט אזל מהמלאי החברה תעשה החברה את מירב המאמצים לפנות אליך, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידך בעת ביצוע הזמנת הפריט, עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל מאפיינים ומחיר דומים (להלן:"ההצעה החדשה"). לאחר שתינתן לך ההצעה החדשה, החברה תאפשר לך לשנות את הזמנת הפריט או לבטל את הזמנת הפריט, ללא כל עלות.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן שרות כלשהו על ידה והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. החברה אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר.

 

ביצוע הזמנת פריטים דרך האתר (להלן: "ההזמנה"):

 1. הרשאים לבצע פעולות רכישה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.

 

 1. על מנת שהחברה תוכל לספק את הפריט/ים שהזמנת, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח הפריט/ים לכתובת המבוקשת בהזמנה (להלן:"היעד המבוקש") ולפרטים הנדרשים לחיובך (להלן:"פרטי זיהוי"). סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה ותקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, עליך לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון:.

 

 

 1. באם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהפריט/ים יגיעו ליעד המבוקש. במקרה שהפריט/ים יחזרו אלינו, עקב פרטי זיהוי שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בהזמנה. אנא הקפד למלא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים זיהוי כוזבים אסורה לחלוטין על פי הדין, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר פרטי זיהוי כוזבים כאמור.

 

 1. לחיצה על משבצת "שלח" בסוף תהליך ההזמנה מהווה את אישורך להזמנה, לנכונות הפרטים שנמסרו על ידך והסכמתך לרכישת הפריט/ים כאמור (להלן: "אישור ההזמנה"). לאחר אישור ההזמנה על ידך, תועבר ההזמנה לחברה ו/או מי מטעמה לשם ביצועה.

 

 

 1. החל מרגע אישור ההזמנה, ההזמנה אינה ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישת פריטים והחזרתם" (סעיפים 39-46 לתקנון). הודעה על קליטת אישור ההזמנה על ידי החברה תישלח באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר אלקטרוני אשר מסרת במהלך ביצוע ההזמנה, במסגרת מסירת פרטי הזיהוי, בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה במייל חוזר על ידי החברה כאמור לעיל, לא תחייב את החברה.

 

 1. תנאים מוקדמים לביצוע הזמנה, ולאספקת הפריטים שנרכשו הם: (1) סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך. (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

 

 1. במקרה והתנאים המוקדמים יתקיימו ובמקרה והפריט/ים המבוקש/ים על ידך מצוי/ים במלאי, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע על ידי החברה וההזמנה אושרה על ידי החברה כאמור לעיל (ככל שאושרה), והחברה תפעל לאספקת הפריט/ים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

 

מדיניות מחירים:

 1. מחיר הפריט/ים אשר בו תחויב בגין הזמנה ורכישת הפריט/ים הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש.

 

אמצעי התשלום:

 1. התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר.

 

מדיניות הגנת הפרטיות

 1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, וכן מידע המתקבל מהשימוש, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלך, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הנך בדרך כלל מתעניין שעה שאתה משתמש באתר וכדומה, נועדו לצורך מתן השירות והפעלת האתר בצורה טובה ביותר, ולרכישת הפריטים ודמי המשלוח ליעד המבוקש ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

 

 1. המידע האישי, כמו גם כל מידע על שימוש באתר ורכישת פריטים באתר (להלן:"המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין.

 

 1. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח התקנון ו/או הדין. כאשר החברה מעבירה פרטים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט), החברה מגינה עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL.

 

 1. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

 

 1. אתה מסכים בזאת כי החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת.  החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. החברה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה. החברה תספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי שלך הדרושים למתן השירותים, ועל החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.

 

 1. החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח התקנון ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

 

 1. יתכן והחברה תתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או תשתמש במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, ככל שישנן, עלולות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ועלולות לשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. יודגש כי השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר.

 

 1. כל מידע ו/או תוכן אחר שיוזן לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. הנך מתחייב בזאת כי כל מידע ו/או תוכן אחר אשר יוזן על ידך לאתר לא יפר ו/או ייפגע בזכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או פוגע ו/או מפר כל דין, לרבות פגיעה בפרטיות של צד שלישי מכח כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הנך מצהיר בזאת כי הנך נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי המידע ו/או התוכן האחר המוזן על ידך ו/או באמצעותך לאתר, והנך פוטר את החברה מכל אחריות בגין פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות צד שלישי, על פי כל דין. הנך מאשר לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה. 

 

 1. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 31 לעיל הנך מתחייב בזאת כי כל מידע ו/או תוכן אחר אשר יישלח על ידך ו/או מטעמך לאתר יעשה על פי כל דין ומבלי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים; על ידי שליחת המידע ו/או תוכן אחר לאתר הנך מאשר לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לאמור בתנאי השימוש.

 

 1. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתנאי השימוש ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

 

 1. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

אספקת הפריטים:

 1. בכפוף לכל האמור בסעיף זה להלן, המועד לאספקת מרבית הפריטים הינו כ- 28 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה. לפריטים אשר נידרש עבורם זמן ארוך יותר לצורך אספקתם, יצוין הדבר במקום המתאים לכך באתר (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, שבת,ערבי חג וחג. יחד עם זאת, החברה תעשה את מירב המאמצים על מנת להקדים את מועדי האספקה.
 2. הפריטים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה), ליעד המבוקש, אלא אם צוין אחרת. המועד לאספקתם של פריטים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יהיה בכפוף למועדי האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יובהר להלן, כי המועד לאספקת פריטים שלא באמצעות שליחים אינו ניתן לבקרה על ידי החברה, והנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה עקב עיכובים במועד אספקת הפריטים שלא באמצעות שליחים .
 3. במידה ואספקת המפריטים לא בוצעה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה, בטלפון  , או בדוא"ל 

 

ביטול רכישת פריטים והחזרתם:

 1. החברה תקבל בחזרה פריט/ים לצורך ביטול רכישת פריטים או החלפת פריטים בפריט/ים אחר/ים בהתאם לאחת מן החלופות המפורטות להלן בסעיף 40 ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים הבאים (במצטבר) :(1) לא בוצע בפריט/ים כל שימוש על ידך ו/או אחרים; (2) הפריטים/ים הוחזרו לחברה כאשר הם ארוזים באריזתם המקורית; (3) החברה בדקה ומצאה, על פי שקול דעתה הבלעדי, כי אין כל ופגם ו/או בלאי בפריט/ים; ו- (4) הפריט/ים מוחזר/ים בצירוף החשבונית המקורית. לצורך החזרת המוצרים, עליך ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון מספר:

 

 1. כאמור בסעיף 43 לעיל, החזרת פריטים אפשרית בכל אחת מהחלופות הבאות בהתאם לבחירתך:

 

 1. החלפה תמורת פריט אחר – ניתן להחליף את הפריט שנרכש באתר בכל אחת מחנויות החברה בהתאם למדיניות החברה כמפורט על גבי תעודת האחריות המצורפת לפריט/ים שנרכשו עם שליחתם אליך.

 

 1. החלפה תמורת שובר זיכוי אישי - כל פריט שנרכש באתר זה ניתן להחלפה או המרה בשובר זיכוי, בגובה התשלום בפועל ששולם על ידך באתר זה עבור הפריט המוחזר. שובר הזיכוי ניתן יהיה למימוש במשך התקופה המצוינת על גביו , החל ממועד הוצאתו, בכל אחת מחנויות החברה בארץ.

 

 1. ביטול רכישת הפריטים תמורת החזר כספי (להלן: "ביטול העיסקה")- ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. ביטול העיסקה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל לכתובת  בליווי הודעה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה. תנאי לביטול העיסקה כאמור, הינו החזרת הפריט למחסני החברה בין על ידך באופן אישי, ובין ע"י מימון עלות דמי החזרת הפריט למחסני החברה, באריזתו המקורית. ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל (בניכוי דמי משלוח ודמי החזרה בהתאם לקבוע בדין).

 

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי מוצר בו בוצעה התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

 

 1. הפריטים היוצאים ממחסני החברה עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של החברה, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין בהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך.

 

 1. מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע כל נזק שיגרם לה בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 

קניין רוחני:

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, עיצובי המדליות ובמטבעות התכשיטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו (להלן: "תכני האתר") - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

 

 1. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מתכני האתר או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 

 1. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 

קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים: 

 1. האתר מציג מידע מסוגים שונים. במסגרת זו מופעלים, בין היתר, קישוריות (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים (להלן: "צדדים שלישיים").

 

 1. תכנים המוצגים באתרים של צדדים שלישיים, אינם בבעלות של החברה, אינם מופעלים על ידה, אינם באחריותה, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

 

 1. מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים של צדדים שלישיים ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

 

 1. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. החברה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו.

 

 1. שימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף לתנאי שימוש שנקבעו על ידי אותם צדדים שלישיים באתרים מקושרים אלו ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר אליהם. במידה שהינך עובר/מועבר לאתרים מקושרים, אנו ממליצים לך להיות לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עוין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי.

 

הגבלת שימוש

 1. אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

 

 1. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי השימוש ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנך מסכים בזאת לכך כי:

 

 1. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש ובכתב של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק ו/או תנאי השימוש.

 

 1. אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו.

 

 1. חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

 

 1. חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.

 

 1. הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר. 

 

הגבלת אחריות:

 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש להלן, הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריותך בלבד. אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

 

 1. לא תחול על החברה ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או חברה בת ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים ו/או מי מטעמה של החברה, אחריות בגין נזק עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה וכן לא תהיה לה כל אחריות בקשר עם הסתמכות שלך על המידע המופיע באתר.. לחברה לא תהיה כל אחריות על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים, ככל שיפורסם. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

 

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת (שידור וקליטה), תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, כשלים באבטחת מידע, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), הגבלות חוקיות ומנהליות אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה וכל כשל אחר בתקינות וזמינות המערכות שבאחריותן קיום התקשורת בין הצדדים דרך רשת האינטרנט, באשר הן. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

 

 1. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם, לפעולות, פרסומים או שירותים הזמינים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה והסתמכות על אתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

סיום ההתקשרות:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר. 

 

 1. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. 

 

 1. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר .

 

 1. החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

 

 1. בעצם השימוש שאתה עושה באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

 

דין ושיפוט

 1. תקנון זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד ודיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.

 

הודעות וכתובות:

 1. כל הודעה או מסמך אחר להחברה ייעשו בכתב, ימוענו למשרדה הרשום ויישלחו בדואר רשום. הודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל החברה בתוך 72 שעות ממועד המשלוח בדואר רשום, כאמור, או עם מסירתה אם נמסרה ביד. ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם לתנאי השימוש, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

 

שינוי בתנאים ובהתניות:

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש (להלן:"השינויים"), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מייד עם הכנסתם לאתר.

 

 1. הנך מתחייב כי השנויים יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם כנסתם לאתר. לפיכך, החברה ממליצה לך לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה, בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

 

תנאים נוספים: 

 1. במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

 

 1. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לחברה ו/או מי מטעמה.